Skip to main content

Kandidatundersökning som ger resultat

Under våren genomförde vi vår återkommande kandidatundersökning och denna gång låg fokus på våra kandidaters upplevelser av digitala intervjuer som en rekryteringsmetod. Vi är stolta och glada över det gensvar som vi har fått och här kan du läsa om vilka frågor som ställdes och vad ni som kandidater gav för feedback.

Syftet med vår undersökning är naturligtvis att få en djupare förståelse för hur våra kandidater uppfattar dialogen genom våra digitala intervjuer. Resultatet används fortlöpande i utvecklingen av oss och vår rekryteringsprocess.

Den första frågan i undersökningen handlade om kandidaternas erfarenhet av digitala intervjuer där det framkom att 35% av dem genomförde en digital intervju för första gången och resterande 65% tidigare medverkat i en. I fråga om vilken plattform våra kandidater föredrar vid en förstaintervju när restriktionerna kring Covid-19 lättat så angav ca. 50% att det inte spelar någon roll om den sker fysiskt eller digitalt. Ungefär 40% föredrar fysiskt möte på plats och resterande 10% föredrar även digital förstaintervju i fortsättningen.

 

Här kommer några av de svar som inkommit:

”Fortsätt på inslagen väg. Faktum är att jag väntat på tillfälle för att framföra hur väl intervjun genomfördes, jag uppfattar att det var relevanta frågor och att mina svar mottags väl med bra följdfrågor”

”Jag tyckte den fungerade väldigt bra och har inga större förbättringsförslag i dagsläget. Det var lagom mycket tid och själva intervjun upplevdes som tydligt strukturerad”

”Det är ju ny teknik. Ibland är det svårt att få till en "bra" stämning och få bra flyt i samtalet. Jag tror att det upplevs så både av rekryteraren och den som intervjuas. Det kanske är en vanesak men jag kände att jag var "stelare" än vanlig. Normalt sett har jag inga problem att föra en konversation med helt främmande människor”.

 ”Jag uppfattar att det var relevanta frågor och att mina svar mottags väl med bra följdfrågor. Är också imponerad över hur fin bild ni gav av er uppdragsgivare, nu efteråt är jag ännu mer intresserad av tjänsten och arbetsgivaren. Tack för en väl genomförd intervju!”

”Tycker att det var bra genomfört dock föredrar jag det personliga mötet. För mig är det viktigt att känna in och känna av vilket jag tycker är svårt digitalt".

”Tycker att det fungerade bra, men ändå svårt att jämföra med ett fysiskt möte”

”Min upplevelse var väldigt proffsigt bemötande och bra inblick i företaget (det jag ansökte till). Bara positivt från min sida”

”Ett fysiskt möte är ändå det mest optimala men just nu är det som det är. Nyanser och kroppsspråk går lite förlorat i ett digitalt möte och kan vara viktigt i en rekryteringsprocess”

 

Det är fortsättningsvis tydligt bland våra kandidater att de upplevde att intervjun genomfördes på ett professionellt sätt samt att de fick visa en tydlig och rättvis bild av sig själva. Detta då medelvärdet i svaren på frågorna hamnade på 5,7 på en 1–6 gradig skala där 1 innebär instämmer inte och 6 instämmer helt.

För oss på AS&B Executive är professionalitet och att kandidaten ges möjlighet till en rättvis bild A och O för att kunna genomföra en bra rekrytering så länge tekniken är med oss. Vi blir givetvis otroligt glada av den starkt positiva upplevelsen.

I likhet med vad tidningen Civilekonomen skriver om att digitala intervjuer är här för att stanna, har den övergång som skett till digitala intervjuer under pandemin troligtvis skapat en ny form av rekryteringsmetod som kommer att bestå även efter pandemin. Vi på AS&B tar med oss att digitala förstaintervjuer i fortsättningen kan vara ett tidseffektivt alternativ för våra kandidater, i kombination med att träffas i verkligheten längre fram i rekryteringsprocessen.

Det var 306 kandidater som deltog  i undersökningen denna gång och då vi skänker 50 kr till Barncancerfonden eller Rädda Barnen (kandidaten väljer) för varje svar innebär detta att vi till midsommar skänker 15300 kr totalt till dessa organisationer!

Stort tack till alla kandidater.